1.Dades identificatives
Per tal de donar compliment a Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, informem als usuaris de les nostres dades com a responsables del web www.ambinature.ad:
 • Denominació Social: AMBINATURE SL
 • Domicili Social: Desviació de l’Obac Anomenat Terra de les Costelles, s/n- AD200 ENCAMP
 • NRT: L-710381-R
 • Telèfon de contacte: +376354131
 • Correu electrònic: admin@ambinature.ad
 • Lloc web: www.ambinature.ad
 • Dades Registrals: constituïda davant del Notari del Principat d’Andorra D. Josep Estanyol i Cornellà, en data 26 de Febrer de 2015 sota número 0450 del  protocol, i inscrita al Registre de Societats Mercantils d’Andorra amb número 15223 llibre S-224 Foli 321-330 en data 09/11/2016. AMBINATURE SL.

2.Objecte
AMBINATURE SL (des d'ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús de la pàgina web www.ambinature.ad, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 20/2014,  reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.
A través del web, AMBINATURE SL facilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

3.Usuaris
Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d'aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

4.Accés i Utilització del Web
 • 1.La prestació dels serveis per part de AMBINATURE SL té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes a el pagament d'un preu determinat a les condiciones generals de contractació.
 • 2.Registre d'Usuari. Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, AMBINATURE SL condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.
 • 3.Veracitat de la Informació. Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a AMBINATURE SL permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'prestador o a tercers.
 • 4.Menors d'edat. Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.
 • 5.Obligació de fer un ús correcte de la web. L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i a el present Avís Legal, així com a la moral i bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general,

sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als l'ordre públic;
indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
sigui contrari a el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;
constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

5.Exclusió de Garanties i Responsabilitat
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores a el dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
AMBINATURE SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

6.Ocupació de la Tecnologia «Cookie»
El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l'acabar la sessió de l'usuari.
En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat i galetes .

7.Enllaços (links)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, AMBINATURE SL no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació,

8.Xarxes Socials
Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Instagram o YouTube d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.ambinature.ad i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Instagram o YouTube., AMBINATURE SL no és titular de les xarxes socials.

9.Protecció de Dades Personals
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa andorrana de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat i galetes .

10.Propietat Intel·lectual i Industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens a prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d'ell mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic dalt ressenyat.

11.Legislació Aplicable i Jurisdicció competent
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d'aplicació la legislació andorrana, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Andorra.