Condicions de Compra
Les presents Condicions Generals de Contractació - ara d'ara endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts en la nostra web: www.ambinature.ad, de propietat de AMBINATURE S.L. ( d'ara endavant AMBINATURE), societat andorrana, amb Nrt L-710381-R, i situat en Desviació de l’Obac Anomenat Terra de les Costelles, s/n AD200 ENCAMP.
Els usuaris que realitzin compres en www.ambinature.ad accepten plenament les presentis CGC i quedessin vinculats per aquestes, tal com si anessin escrites en el moment de contractació/compra.
Serà requisit indispensable la lectura i l'acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.ambinature.ad
AMBINATURE S.L. es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles a partir del lloc web, perquè l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.
Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant l'emplenament del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Una vegada formalitzat la comanda, s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor adquirent i, des d'aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants. El català serà la llengua utilitzada per a formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà i l'usuari tindrà accés a ell en la seva zona de client.
AMBINATURE es reserva el dret de denegar i/o suspendre l'accés als serveis prestats en www.ambinature.ad per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació d'aplicació, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en supòsits de frau detectats per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS:
Enviaments
Els terminis de lliurament oscil·len entre les 24 i les 96 hores de dies laborables. Excepte en períodes festius com a Nadal, Setmana Santa. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. En poblacions allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 24 hores.
Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.
El client disposarà de 72 hores per a comprovar la comanda i per a comprovar que s'inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 72 hores es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per desperfectes o fallades amb l'enviament.
Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en les pròximes 72 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que poguessin existir.
En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per a poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. De la mateixa forma és convenient deixar constància a l'empresa de transport.

Desistiment
A aquest efecte, AMBINATURE informa que el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per a poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho emplenant un formulari de manera telemàtica. Amb la finalitat d'escurçar els temps i que pugui realitzar la devolució d'una forma còmoda i sense demores, des de AMBINATURE li aconsellem que faci ús d'aquesta opció i empleni el formulari de desistiment.
Conforme a la legislació vigent, es pot procedir deixar sense efecte el contracte subscrit, sense necessitat de justificar tal decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquest document: formulari de desistiment.
El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
Fragàncies de nebulització
Equips una vegada utilitzats
Una vegada rebem el/els producte/s, et retornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:
Si vas pagar amb targeta (VISA i MASTER), l'abonament el realitzarem en el teu compte en un termini de 72 a 120 hores.
Si el pagament el vas fer per transferència, et demanarem un número de compte per a fer-te l'abonament. Tingues en compte que poden passar fins a 72 hàbils fins que es vegi reflectit en el teu compte bancari.
Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Condicions de devolució
Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article a següent adreça:
AMBINATURE
Desviació de l’Obac Anomenat Terra de les Costelles, s/n AD200 ENCAMP.
Telèfon: +376354151
En cas contrari AMBINATURE es reserva el dret de rebutjar la devolució.
Una vegada emplenat i enviat el formulari de desistiment, rebràs les instruccions perquè ens ho facis arribar a les nostres instal·lacions en el teu correu electrònic. Hauràs d'enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies naturals des que ens comuniquis el teu desig d'exercir el dret.
Les despeses de transport originats per la devolució correran al teu càrrec. Ets lliure de triar i buscar l'agència que més s'adapti a les teves necessitats o t'ofereixi les tarifes més competitives.
Una vegada rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import. Et retornarem el pagament rebut, inclòs la despesa de lliurament amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part teva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim.
Devolució de productes amb regal o promoció. Serà obligatori la devolució completa (*pack complet o article + regalo) per a poder procedir al reemborsament.

Garanties
La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o el seu funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la seva reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:
Defectes i deterioracions produïdes per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de fabricant o de AMBINATURE.
Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per AMBINATURE, així com els productes que són objecte d'un contracte de suport específic.